a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š

Agrotehničke mere -  Predstavljaju sve primenjene postupke  u toku gajenja jedne biljne vrste ( obrada zemljišta, đubrenje, setva, mere nege, berba).
- Synonyms: Obrada, đubrenje, setva
Agrotekstil -  Sintetički materijal koji se koristi za pokrivanje biljaka, s ciljem poboljšanja temperaturnih uslova.
- Synonyms: Sintetika, pokrivka
Amortizacija -  Smanjenje vrednosti sredstva usled korišćenja.
- Synonyms: Smanjenje
Aneks ugovora -  Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo.
- Synonyms: Dodatak
Arenda -  Ugovor kojim jedno lice na određeno vreme predaje drugom licu na korišćenje svoje obradivo zemljište, a ovo se obavezuje da mu na ime naknade preda deo plodova koje sa zemljišta prikupi i da mu po isteku ugovora vrati zemljište.
- Synonyms: Ugovor
Atest -  Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrduje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta.
- Synonyms: Isprava
Autohtoni organizam -  Je ona vrsta organizma koja je u određenom ekosistemu prirodno prisutna.
- Synonyms: organizam
Bankarska garancija -  Je bankarski uslužni posao kojim banka garantuje poveriocu da će dužnik uredno da izvrši svoju obavezu, tj. da će poveriocu da izmiri obavezu o dospeću ako to dužnik ne učini. Banka se kod ovih poslova pojavljuje u ulozi jemca.
- Synonyms: Garancija
Bespovratna sredstva (grantovi) -  Su određena suma novca koja se dodeljuje licu ili organizaciji u određene svrhe. To nije zajam i samim tim ne mora da se vraća (samo uz uslov da se sredstva ispravno koriste i u svrhu u koju su namenjena).
- Synonyms: Novac
Bilans -  Predstavlja statičnu sliku stanja ekonomskog subjekta na neki dan (obicno poslednji dan u kalendarskoj godini) u kojoj je na levoj strani prikazana aktiva koja obuhvata imovinu i sva potraživanja, a na desnoj strani se nalazi pasiva koja sadrži skup svih dugovanja i predstavlja izvore imovine iskazane u aktivi.
- Synonyms: Ekonomsko stanje
Bioagrotehničke mere -  Termin za agrotehničekemere koje se primenjuju u organskom povrtarstvu.
- Synonyms: Mere
Biološki pesticide -  Nastaju mešanjem različitih bakterija ili gljivica. Najčešće od određenih rodova bakterija koje se koriste za uništavanje insekata ili suzbijaju razvoj patogenih gljivica.
- Synonyms: Bakterije, gljive
Blanko -  Naziv za nepopunjene (bele) dokumente, ili delimicno popunjene, koji su potpisani unapred (blanko cek, blanko menica, blanko punomoc), cime potpisnik u potpunosti priznaje obavezu na osnovu tih dokumenata.
- Synonyms: Prazno
Dan dospeća -  Je dan kada neka obaveza treba da se izvrši (da se vrati dug, isplati menica, izvrši obaveza iz terminskog ugovora na berzi, isplati dividenda, izvrši (realizuje) opcija i sl.
- Synonyms: Rok
Deficit -  Manjak prihoda u odnosu na rashode.
- Synonyms: Manjak
Dužnik -  Je pravno lice, preduzetnik ili fizičko lice koje je preuzelo određenu obavezu u skladu sa zaključenim ugovorom o finansiranju.
- Synonyms: Preduzetnik, fizičko lice
Faktura -  Racun koji poverilac dostavlja dužniku za isporucenu robu i izvršene usluge.
- Synonyms: Račun
Finansijski plan -  Predstavlja instrument finansijske politike u kojem se sintetizuje planiranje ukupnih finansijskih sredstava preduzeća.
- Synonyms: Plan
Hibrid -  Organizam (životinjski ili biljni) koji je nastao ukrštanjem  različitih vrsta.
- Synonyms: Organizam, ukrštanje
Investicija -  Novčani izraz sredstava koja su upotrebljena za proizvodnju nekog proizvoda
- Synonyms: Ulaganje
Klaster -  Oblika udruživanja. Pod klasterima se podrazumeva geografska koncentracija međusobno povezanih preduzeća ili udruženja poljoprivrednih proizvođača i institucija (vladinih i nevladinih organizacija, fakulteta, instituta), u cilju unaprećenja poslovanja određene delatnosti. Klastere povezuju zajednički interesi i potrebe na poljima nabavke inputa, prodaje, specijalizovanih usluga, radne snage i drugih resursa.
- Synonyms: Udruženje
Kompost -  Je prirodno, organsko đubrivo, nastalo raspadanjem organske materije koja se kompostiranjem pretvara u humus.
- Synonyms: Organska materija, zemlja
Kontrolna organizacija -  Je nezavisno pravno lice koje vrši kontrolu i sertifikaciju (u organskoj proizvodnji).
- Synonyms: Pravno lice, inspekcija
Konvencionalna proizvodnja -  Jes svaka proizvodnja poljoprivrednih i drugih proizvoda koja nije organska proizvodnja.
- Synonyms: Tradicionalna
Korisne biljke -  Sve one biljke koje u biobašti  svojim mirisom, bojom, prisutnošću služe kao stanište korisnim insektima I čine deo biološke zaštite povrća.
- Synonyms: Biljke
Krajnji potrošač -  Je lice koje konzumira hranu,a ne koristi hranu u bilo kojoj fazi poslovanja hranom.
- Synonyms: Kupac
Kreditna linija -  Maksimalni iznos kredita koji banka odobrava klijentu – zajmotražiocu (dužniku), tj. maksimalni iznos koji klijent može povuci.
- Synonyms: Kreditni limit
Kreditna podrška -  Je vrsta podsticaja kojom se poljoprivrednim gazdinstvima omogućava olakšani pristup korišćenju kredita.
- Synonyms: Kredit, podsticaj
Lizing -  Iznajmljivanje opreme uz placanje redovne novcane naknade za njeno korišcenje.
- Synonyms: Iznajmljivanje
Malčiranje zemljišta -  Nastiranje zemljišta malč folijama u različitoj boji  ili usitnjenim biljnim ostacima, utiče na poboljšanje temperature zemljišta, vlažnost zemljišta, mikrobiološku aktivnost zemljišta.
- Synonyms: Pokrivanje
Marketing -  Je kreatvan ali i stvaran proces i način na koji se predstavljate klijentima, partnerima i široj javnosti. Marketing treba da vam pomogne da lakše dođete do potrošača ali i da ih zadržite svojom uslugom ili proizvodom.
- Synonyms: Reklamiranje
Marža -  Razlika (obicno izražena u procentima) izmedu nabavne i prodajne cene robe.
- Synonyms: Razlika
Monitoring -  Je sprovođenje niza planiranih aktivnosti koje se odnose na praćenje ili merenje , kako bi se dobio uvid u pravilnu primenu propisa.
- Synonyms: Nadgledanje, praćenje
Nelojalna konkurencija -  Predstavlja svaku radnju preduzetu pri prometu robe ili usluga koja je protivna dobrim poslovnim obicajima i kojom se nanosi ili bi se mogla naneti šteta drugom konkurentskom preduzecu.
- Synonyms: Konkurencija
Njiva -  Je kultivisana životna zajedica ratarskih biljaka i životinja koje tu žive.
- Synonyms: Oranica
Nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva -  Je fizičko lice koje obavlja poljoprivrednu proizvodnju, i koje je upisano u Registar poljoprivrednih gazdinstva, kao nosilac porodičnog poljoprivrednog gazdinstva.
- Synonyms: Gazda
Organska proizvodnja -  Je prozvodnja poljoprivrednih I drugih proizvoda koja se zasniva na primeni metoda organske proizvodnje u svim fazama u skaldu sa zakonom kojim se uređuje organska proizvodnja.
- Synonyms: Proizvodnja
Parcelacija -  Geodetska radnja kojom se na jednoj katastarskoj parceli obrazuje veći broj parcela, na način i pod uslovima utvrđenim u urbanističkom projektu
- Synonyms: Podela na parcele
Patogeni mikroorganizmi -  Različiti organizmi ( bakterije, gljivice, virusi…) koji izazivaju biljne bolesti.
- Synonyms: Organizmi
Period konverzije -  Je vremenski period potreban za prelazak sa konvencionalne proizvodnje na organsku proizvodnju u toku kojeg se na  proizvodnoj jedinici primenjuju odredbe zakona o organskoj proizvodnji.
- Synonyms: Vreme
Plodored -  Smena useva u vremenu I prostoru.
- Synonyms: Rotacija
Podsticaji -  Su sredstva obezbeđena u budžetu Republike Srbije, kao i sredstva obezbeđena iz drugih izvora koji se dodeljuju poljoprivrednim  gazdinstvima i drugim licima u skladu sa zakonom u funkciji  ostvarivanja ciljeva poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja.
- Synonyms: Sredstva
Poljoprivredni savetodavac -  Je fizičko lice koje obavlja savetodavne poslove u poljoprivredi ,  koje ima licencu za obavljanje tih poslova I koje je upisano u Registar poljoprivrednih savetodavaca.
- Synonyms: Savetnik
Poljoprivredno gazdinstvo -  Je proizvodna jedinica na kojoj privredno društvo, zemljoradnička zadruga, ustanova ili drugo pravno lice, preduzetnik ili poljoprivrednik obavlja poljoprivrednu proizvodnju
- Synonyms: Domaćinstvo
Potvrda o fitosanitarnom pregledu -  Je potvrda koju izdaje nadležni državni organ (Ministarstvo poljoprivrede) kao dokaz da sadržaj pošiljke ispunjava uvozne propise dostavne destinacije. Potvrda garantuje da je sadržaj pošiljke ispitan i da ne sadrži opasne štetočine i biljne bolesti.
- Synonyms: Potvrda
Poverilac -  Je pravno lice , preduzetnik ili fizičko lice koje  užniku odobrava,  odnosno daje  novčana  ili  druga  sredstva na  osnovu  ugovora  o finansiranju.
- Synonyms: Pravno lice
Premije -  Su novčani iznosi koji se isplaćuju poljoprivrednim proizvođačima za isporučene poljoprivredne proizvode.
- Synonyms: Nagrade
Preventivne mere -  Svi postupci koji se primenjuju da bi se sprečio razvitak biljnih bolesti (agrotehničke I mere higijene).
- Synonyms: Zaštita
Regresi -  Su novčani iznosi koji se u određenom procentu isplaćuju za kupljenu količinu inputa za poljoprivrednu proizvodnju (gorivo, đubrivo, seme i drugi reproduktivni materijal), usluge osiguranja i troškove skladištenja u javnim skladištima.
- Synonyms: Novčani iznos
Repelenti -  Materije koje odbijaju štetočine, mogu biti biljke koje svojim mirisom I izlučevinama štite drugu biljku,npr. Kadifice izlučevinama korena teraju nematode u zemljištu.
- Synonyms: Odbojnici
Repromaterijal -  Materijal (sirovine, poluprerađevine, delovi) potreban za proizvodnju, izradu konačnih proizvoda.
- Synonyms: Sredstva
Ruralni razvoj -  Je razvojna politika kojom upravlja država i koja predstavlja skup mera koje doprinose unapređenju kvaliteta života ljudi koji žive u ruralnim oblastima;
- Synonyms: Politika
Senaža -  Konzervisana provenuta stočna hrana(40-60%)
- Synonyms: Seno
Silaža -  Konzervisana zelena stočna hrana(20-40%)
- Synonyms: Detelina
Solarizacija zemljišta -  Postupak dezinfekcije zemljišta pomoću sunčeve svetlosti, pokriti zemljište polietilenom I zagrevati najmanje 30 dana da se unište  patogeni.
- Synonyms: Dezinfekcija
Sorta -  Grupa jedinki biljne vrste koja se odlikuje posebnim osobinama (rodnost,dužina vegetacije, kvalitet plodova, otpornost prema bolestima I štetočinama…)  I koja na sličan način reaguje u istim uslovima sredine.
- Synonyms: Genus
Štala -  Objekat za smeštaj domaćih životinja.
- Synonyms: Staja
Tečna đubriva -  Nastaju kao fermentisani ekstrakti od biljaka (kopriva, maslačak, gavez, kamilica, kupusnjače….) koja osim hranjivih materija stimulišu i rast i sprečavaju razvoj bolesti.
- Synonyms: Đubrivo, ekstrakt
Trenč-silos -  Objekat za skladištenje silaže ili senaže.
- Synonyms: Silos
Tržište -  Mesto gde se susreću ponuda i tražnja robe i usluga i omogućava trgovina.
- Synonyms: Ponuda, potražnja
Upravljanje ljudskim resursima: -  Upravljanje   ljudskim   resursima podrazumeva da u jednoj organizaciji ili grupi organizacija ima dovoljno zaposlenih,  prvenstveno  u  smislu  broja  i  kapaciteta  (tj.  da  zaposleni imaju neophodne kvalifikacije i veštine da zadatke izvršavaju valjano).
- Synonyms: HR
Uvoznik -  Je pravno lice odnosno preduzetnik koje uvozi proizvode , radi njihovog stavljanja u promet.
- Synonyms: Pravno lice
Valuta plćanja -  Period u kojoj treba da bude izvršeno placanje novcane obaveze.
- Synonyms: Plaćanje
Zelenišno đubrivo -  Čine biljke koje se namenski seju I zaoravaju da bi sepopravila hranjiva vrednost zemljišta.
- Synonyms: Biljke