Svaka saradnja ima za cilj otklanjanje slabih tačaka pojedinaca kroz zajedničku aktivnost.Postoje brojni oblici saradnje, njihov karakter često diktira tržište. Ciljevi saradnje među malim poljoprivrednim proizvođačima su njačešće smanjenje troškova kroz zajedničku nabavku sredstava za proizvodnju, poboljšanje efikasnosti kroz savetodavne usluge, pouzdano tržište i bolje cene kroz zajedničku prodaju, marketing i integracija u lanac vrednosti kroz zajedničku preradu ali i lobiranje u korist svojih članova.

Ukoliko je glavni cilj udruženja/zadruge nabavka proizvodnih sredstava ono se stavlja u ulogu posrednika između dobavljača i poljoprivrednih proizvođača.Popusti koji se obezbeđuju na ovaj način mogu da idu do 30%, važno je da zanate da jedan deo prihoda ostvaren na ovakav način pripada udruženju za pokrivanje administrativnih troškova.

Udruženje/zadruga može da pomogne svojim članovima i pri pristupu kreditnim ustanovama preko svoje stručne savetodavne službe npr. da pravilno popune formulare, naprave dobre biznis planove i obezbede garancije.

Ukoliko je glavni cilj udruženja/zadruge zajednička prerada poljoprivrednih proizvoda koje priozvode članovi oni moraju da dostavljaju svoje proizvode udruženju/zadruzi u kontinuitetu više godina. Cilj zajedničke prerade je da se dobije finalni proizvod koji će imati bolju cenu na tržištu a samim tim i poljoprivredni proizvođači će ostvariti bolju zaradu. Na primer proizvodnja organskih sokova koja se zasniva na pojedinačnoj proizvodnji voća. Svaki član dostavlja udruženju/zadrugi ugovorene količine voća određenog kvaliteta na preradu. Preađeno voće (sok) vraća se proizvođaču kako bi mogao da ga samostalno reklamira i prodaje. Članovi plaćaju udruženju/zadruzi za dobijenu uslugu jer ona podrazumeva primenu tehnologije koju svako od njih pojedinačno nema i ne poznaje.

Udruženja/zadruge kojim je glavni cilj prodaja i marketing svoju aktivnost usmeravaju na jačanju položaja svojih članova u ceni proizvoda u odnosu na druge proizvođače. Ovakav vid udruživanja mogao bi posebno da bude aktuelan proizvođačima organskih proizvoda i novih proizvoda. Proizvodi koji mogu da se reklamiraju ovako mogu da budu bilo koji poljoprivredni proizvodi, kao što su povrće, voće, lekovito bilje,mleko, jaja i dr. Uloga udruženja/zadruge je da obezbedi kupce, da zadrži kupce, da u dogovoru sa članovima postigne i održi standard kvaliteta proizvoda, da organizuje logistiku na način koji omogućava kupcima da dobiju proizvode kakve žele i sl.

Zadatak udruženja/zadruge može biti i prikupljanje subvencija i podsticaja države za svoje članove ili bilo šta drugo što u krajnjem ishodu treba da vam omogući efikasnije i ekonomičnije poslovanje.

Uspećete samo ako stvarno želite i radite na tome, zajedno sa sličnima sebi lakše ćete doći do cilja.

Preporučeni sajtovi:
http://www.zssrbije.org/
http://www.zasav.org.rs/