a | b | d | f | h | i | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | z | Š
Reset list
Agrotehničke mere -  Predstavljaju sve primenjene postupke  u toku gajenja jedne biljne vrste ( obrada zemljišta, đubrenje, setva, mere nege, berba).
- Synonyms: Obrada, đubrenje, setva
Agrotekstil -  Sintetički materijal koji se koristi za pokrivanje biljaka, s ciljem poboljšanja temperaturnih uslova.
- Synonyms: Sintetika, pokrivka
Amortizacija -  Smanjenje vrednosti sredstva usled korišćenja.
- Synonyms: Smanjenje
Aneks ugovora -  Dodatak ili prilog uz ugovor koji čini njegov sastavni deo.
- Synonyms: Dodatak
Arenda -  Ugovor kojim jedno lice na određeno vreme predaje drugom licu na korišćenje svoje obradivo zemljište, a ovo se obavezuje da mu na ime naknade preda deo plodova koje sa zemljišta prikupi i da mu po isteku ugovora vrati zemljište.
- Synonyms: Ugovor
Atest -  Isprava koju izdaje nadležni organ ili organizacija na osnovu ispitivanja proizvoda kojim se utvrduje da li isti ispunjava uslove u pogledu karakteristika kvaliteta.
- Synonyms: Isprava
Autohtoni organizam -  Je ona vrsta organizma koja je u određenom ekosistemu prirodno prisutna.
- Synonyms: organizam